tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۲۶۹۲
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹
آخرین تحولات سیاسی آمریکا؛
شاید کمتر کسی فکر می کرد که «جان بولتون» دقیقا همان حرف هایی را در خصوص پرونده «اوکراین گیت» در کتاب خود بیاورد که مدتها است دموکرات های خواهان برکناری ترامپ روی آن مانور می دهند.

هماپرس؛

به نقل از مهر:جانبولتونمشاورامنیت ملیسابقآمریکا کهپیشتربا ادایشهادتدر خصوصپرونده اوکراینگیتمخالفت کرده بود، در کتاب خود در این رابطه لب به سخن گشود و جملاتی را بر روی کاغذ آورده که گویی شلیک تیر خلاص به مغز دونالد ترامپ است.

روزنامه نیویورک تایمز بخشی از کتاب جدیدجانبولتونرا که به جریان اوکراینگیتاختصاصدارد منتشر کرده است. در اینبخشاز کتاب بولتون آمده است: دونالد ترامپ در تابستان گذشته خواسته بود تازمانیکه مقام‌های کی‌یف به تحقیقات در مورد رقبای سیاسی‌اش از جمله جوبایدن، یاری نمی‌رسانند، کمک‌های نظامی به اوکراین، متوقف بماند.

روزنامه نیویورک‌تایمز این گزارش رابر اساسشرحی از نوشته‌هایمنتشر نشدهجانبولتون،مشاورپیشین امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا تنظیم کرده، بدون آنکه به‌طورمستقیماز اسنادنقل قولکند.

این نوشته‌ها در عین حال برای بازبینی پیش از انتشار به کاخ سفید ارسال شده‌اند.

شماری از مقام‌هایفعلیو پیشین در کاخ سفید که کتاب می‌نویسند از چنین الگویاستانداردیپیروی می‌کنند.

گزارش نیویورک تایمز در حالی منتشر شد که تیم حقوقی ترامپ در روند دادگاهاستیضاحرئیس‌جمهوری که درسناجریان دارد، روز ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) اعلام کرده بود هیچ مدرکیوجودندارد که دونالد ترامپ مسئله کمک‌ها به اوکراین را به مسئله تحقیقاتمرتبطکرده باشد.

صدها میلیون دلار کمک مالی برای بهبود سطح نظامی اوکراین در بودجه فدرال سال ۲۰۱۹تصویب شدهبود. دولت دونالد ترامپ دو بار بهکنگرهکشورشکه بودجه را تصویب کرده بود، گفته بود کمک‌های اوکراین به کی‌یف اعطا می‌شوند؛ یک بار درفوریهو یک بار در ماه مه.امادر هیچکدام ازمواردکاخ سفید توضیحی در اینبارهکه چرا اعطایکمک‌هامتوقف شده، ارائه نکرد.

جانبولتونیک روز پیش از آن‌که کمک ۳۹۱ میلیوندلاریپرداخت شود، در ۱۱ سپتامبر، دولت را ترک کرد.

بولتونگفته مایل به ارائهشهادتدر جمع قانونگذاران است و این در حالی است که دونالد ترامپ دستور بهمنعهمکاری مقام‌ها و مشاوران با رونداستیضاحداده است.

بولتوندر این خصوص می‌نویسد: «دونالد ترامپ دراوت۲۰۱۹ به مشاورانش در کاخ سفیداطلاعداده که قصد دارد مسدود کردن کمک‌های نظامی به اوکراین را ادامه دهد تا رهبران این کشور به تحقیقات دربارهفسادمالی احتمالیپسرجوبایدندر اوکراین کمک کنند».

جوبایدنمعاونپیشینرئیسجمهوری آمریکا یکی از اصلی‌ترین رقبای احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ریاست جمهوریخواهد بود.

دموکرات‌ها با دستاویزقرار دادنهمین پرونده، توانستند پروندهاستیضاحدونالد ترامپ درمجلسنمایندگان را با رأی مثبت راهیمجلسسنا کنند.

امادر این میان «آدامشف»، عضو دموکراتمجلسنمایندگان آمریکا که هدایت تیم دادستانی محاکمه دونالد ترامپ در سنا را برعهده دارد روز یکشنبه اعلام کرد که از سویرئیسجمهوری آمریکا مورد تهدید واقع شده است.

این هشدار از سویرئیسدموکرات تیماستیضاحکننده دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود کهرئیسجمهوری آمریکا به تازگی با انتشارتوییتیآدامشفرا «سیاستمداریفاسدواحتمالاًیک فرد مریض» توصیف و اعلام کرده است که وی «هنوزبهایآنچه برسرکشور آورده را نپرداخته است».

ابطال نتیجه انتخابات ۲۰۱۶

در این میانامامدافع دونالد ترامپرئیسجمهوری آمریکا روز شنبه درجلسهمحاکمه او درمجلسسنا اعضای دموکراتمجلسنمایندگان را متهم کردند که به دنبال ابطال نتیجه انتخاباتریاست جمهوریسال ۲۰۱۶ هستند.

«پتسیپولونی»مشاورحقوقی کاخ سفید در مورد دموکرات‌ها گفت: «آنها اینجا هستند تا گسترده‌ترین دخالتی را که در تاریخ آمریکا در انتخاباتصورتگرفته است انجام دهند».

وی در ادامه خطاب به سناتورها گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایناتفاقبیفتد».

یکی دیگر از استدلال‌های وکلای مدافعرئیسجمهوری ایالات متحده این بود که هدف ازتحقیقدر مورد مناسبات بین دونالد ترامپ و اوکراین کشفحقیقتنبوده است. به گفته آنهاتحقیقمقدماتی برایاستیضاحدونالد ترامپ درمجلسنمایندگان با انگیزه‌های سیاسی انجام شد تا او از قدرت برکنار شود.

واکنش ترامپ به نوشته‌های بولتون

در واکنش به این اقدام انتحاری بولتون، ترامپ با انتشار پیامی در توئیتر نوشته‌هایمشاورسابقخود را رد کرد و عنوان داشت که وی هرگز به بولتون نگفته که کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را مشروط به تحقیقات کییفدرباره دموکرات‌ها از جملهبایدنو پسرش کرده است.

ترامپ در ادامه نوشت: اگر بولتون چنین اظهاراتی را داشتهفقطبرای به فروش کتابش بوده است.

قیامنئوکان‌ها

انتشار این جزئیات و تأیید جانبولتوندرباره آنچه میان ترامپ و دولت اوکراین گذشته است، می‌تواند در فراینداستیضاحرئیسجمهوری آمریکا درمجلسسنا مؤثر باشد.بولتوندرحالی اعلامکردهحاضربهشهادتدرکنگرهاست کهجمهوریخواهانمجلسسنا با حضوراو بهعنوانشاهدمخالفت کرده‌اند.

۲۲ ژانویه ۲۰۲۰، اعضایمجلسسنا پس از ۱۳ ساعت بحث و گفتگو، قواعد مربوط به پروندهاستیضاحدونالد ترامپ را تصویب کردند و از آن زمان، ۱۰۰ سناتور آمریکایی درحال بررسیو شنیدن نظرات مخالفان و مدافعاناستیضاحرئیسجمهوری آمریکا هستند.

موافقان برکناری ترامپ کار دشواری در پیش دارند، چرا که آنها برای این امر به دو سوم آراء سناتورها یعنی ۶۷ رأیاحتیاجدارند. این در حالی است کهسهمدموکرات‌ها ازمجلسسنا تنها ۴۷ صندلی است و جمهوری‌خواهان ۵۳ کرسی را به خوداختصاصداده‌اند.

تمایلبولتون برای ادایشهادتعلیه ترامپ و انتشار بخش‌های جنجالی کتاب وی در روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد جناح تندروحاضردر میانسیاست گذارانآمریکایی موسوم بهنئوکان‌هاکه جانبولتوناز چهره برجسته آن محسوب می‌شود به نوعی علیه ترامپقیامکرده‌اند.

هر چند تا امروزبعیدبه نظر می‌رسید که سناتورهای جمهوریخواه در رأی‌گیری برایاستیضاحترامپ بهنفعدموکرات‌ها رأی بدهنداماکتاب جانبولتونوشهادتاحتمالی وی درسنامی‌تواندموجبتغییر نظر آنها شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar tl_sar
آخرین اخبار